Interzero oraz Fundacja Rozwiązań Ekologiczno-Edukacyjnych „GREEN” serdecznie zapraszają do udziału w webinarze!

„Ilości na DPR zgodnie z obowiązującym prawem”

Zakres webinarium:

Konsekwencje „wąskiej” interpretacji art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2151) – w kontekście KPA oraz ustawy Prawo przedsiębiorców i Konstytucji dla Biznesu.


Stosowanie uchylonych wzorów dokumentów EDPR i DPR a ich dostosowanie do nowych przepisów m.in. deklaratywny charakter „starych” wzorów, masa „zanieczyszczeń”, proces R12 – dla palet drewnianych.
Aneksy VII – obowiązek posiadania (czy też wystawiania dokumentów EDPR na ich podstawie), a ich udostępnianie w kontekście wymagań Rozporządzenia nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów oraz USTAWY O MIĘDZYNARODOWYM PRZEMIESZCZANIU ODPADÓW.


Dodatkowe zaświadczenia i oświadczenia do dokumentów DPR / EDPR – wystawianych w roku 2022 – podstawy prawne, zasadność, wątpliwości.


Posiadanie decyzji zakładów (instalacji), do których podmioty eksportują odpady (tłumaczenie decyzji, udostępnianie lub oświadczanie o ich posiadaniu) – wątpliwości interpretacyjne.


BDO, decyzje, limity (zezwolenia na przetwarzanie odpadów) w kontekście ostatnich zmian prawnych – a recykling odpadów opakowaniach w Polsce (co dalej z ROP?).

Szczególy – link