15 maja 2022r. – ważny termin dla zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego.

15 maja 2022 roku mija termin na przekazanie;

właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz

marszałkowi województwa

przez organizację odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzącego zakład przetwarzania

uwierzytelnionej kopii sprawozdania z przeprowadzonego audytu za rok 2021.

Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzący zakład przetwarzania są obowiązani do przechowywania sprawozdania z przeprowadzonego audytu wraz z dokumentacją audytu przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego audyt dotyczy.

UWAGA:

Kto:

nie przeprowadza audytu w terminie

nie przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz marszałkowi województwa uwierzytelnionej kopii sprawozdania z przeprowadzonego audytu albo

nie przekazuje sprawozdania niezwłocznie, nie później niż w terminie do dnia 15 maja roku następującego po roku kalendarzowym, którego audyt dotyczy,

nie przechowuje sprawozdania z przeprowadzonego audytu wraz z dokumentacją audytu przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego audyt dotyczy

podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 500 000 zł.