Kategoria: produkty uboczne

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw – 15 września 2021r. projekt wpłynął do Sejmu – druk nr 1588.

Projekt skierowano do I czytania w komisjach – do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Termin przedstawienia sprawozdania do dnia 26-10-2021r.

Zakres stosowania przepisów ustawy o o odpadach w odniesieniu do produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego

Co do zasady, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach do produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, w tym produktów przetworzonych, objętych rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009, z wyjątkiem jednak tych, które:

są odpadami przewidzianymi do składowania na składowisku odpadów

albo

do przekształcania termicznego

lub

do wykorzystania w zakładzie produkującym biogaz lub w kompostowni, zgodnie z tym rozporządzeniem.

W tych wyjątkowych sytuacjach produkty te będą podlegały chociażby zasadom ewidencjonowania
w systemie BDO.