Miesiąc: lipiec 2024

Transgraniczne przemieszczanie odpadów (nowe przepisy)

W dniu 20 maja 2024 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1157 z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie przemieszczania odpadów, zmiany rozporządzeń (UE) nr 1257/2013 i (UE) 2020/1056 oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 (Dz.U. L, 2024/1157, 30.4.2024). Tym samym, straciło moc dotychczasowe rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz.U. L 190 z 12.7.2006, z późn. zm.).

Postanowienia „starego” rozporządzenia (WE) nr 1013/2006, z kilkoma wyjątkami, będą stosowane jednak nadal do dnia 21 maja 2026 r. W szczególności, w ww. okresie przejściowym, nie ulegają zmianie następujące obowiązki przedsiębiorców zaangażowanych w transgraniczne przemieszczanie odpadów:

  1. do 21 maja 2026 r. nie zmieniają się zasady dokonywania zgłoszeń (tzw. „notyfikacji”) i udzielania zezwoleń na przywóz odpadów do Polski, wywóz odpadów z Polski i tranzyt odpadów przez terytorium Polski; przepisy rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 w ww. zakresie będą stosowane jak do tej pory do wszystkich zgłoszeń, wobec których właściwy organ miejsca przeznaczenia wydał potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przed dniem 21 maja 2026 r.;
  2. do 21 maja 2026 r. nie zmieniają się zasady przemieszczania odpadów w procedurze informowania (na podstawie tzw. „załącznika VII”), określone w art. 18 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006;
  3. do 21 maja 2027 r. nie zmieniają się zasady wywozu odpadów z załącznika III (tzw. „zielonej” listy) i IIIA rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 do krajów niebędących członkami OECD; art. 37 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006, określający ww. procedury, stosuje się w ww. okresie przejściowym jak do tej pory; również  rozporządzenie Komisji (WE) nr 1418/2007 straci moc dopiero od dnia 21 maja 2027 r.
  4. zezwolenia wstępne, wydane na podstawie art. 14 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006, tracą moc nie później, niż 20 maja 2029 r.

Odpady obojętne

Z cyklu: Definicje ustawy o odpadach

Odpady obojętne – rozumie się przez to odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie wpływają niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna zawartość zanieczyszczeń w tych odpadach oraz zdolność do ich wymywania, a także negatywne oddziaływanie na środowisko odcieku są nieznaczne, a w szczególności nie stanowią zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych, wód podziemnych, gleby i ziemi;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach określa m.in. odpady obojętne, dla których podstawową charakterystykę odpadów sporządza się bez przeprowadzania badań, o których mowa w art. 110 ust. 2 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Są to:

Kod odpaduWyszczególnienieOgraniczenia
10 11 03Odpady materiałów z włókna szklanegoWyłącznie bez spoiwa organicznego
15 01 07Opakowania ze szkła
17 01 01BetonTylko wybrane odpady budowlane i rozbiórkowe*
17 01 02CegłyTylko wybrane odpady budowlane i rozbiórkowe*
17 01 03Płytki i ceramikaTylko wybrane odpady budowlane i rozbiórkowe*
17 01 07Mieszaniny betonu, cegieł, płytek i ceramikiTylko wybrane odpady budowlane i rozbiórkowe*
17 02 02Szkło
17 05 04Gleba i kamienieOprócz warstwy uprawnej, torfu; oprócz ziemi i kamieni z miejsc skażonych
19 12 05Szkło
20 01 02SzkłoWyłącznie szkło gromadzone oddzielnie
20 02 02Gleba i kamienieWyłącznie odpady ogrodowe i parkowe; oprócz warstwy uprawnej, torfu
* Wybrane odpady budowlane i rozbiórkowe: z niską zawartością innego rodzaju materiałów (jak metale, tworzywa sztuczne, ziemia, odpady organiczne, drewno, guma itp.):- żadne odpady budowlane zanieczyszczone niebezpiecznymi substancjami nieorganicznymi lub organicznymi, np. ze względu na proces produkcyjny przy pracach budowlanych, skażenie gleby, składowanie i stosowanie pestycydów lub innych substancji niebezpiecznych itd., chyba że zostało w sposób jasny wykazane, że rozbierana konstrukcja nie była znacznie zanieczyszczona,
– żadne odpady budowlane, poddane obróbce, pokryte lub malowane materiałami ze znaczną zawartością substancji niebezpiecznych.

Kryteria dopuszczania odpadów obojętnych do składowania na składowisku odpadów obojętnych obejmują:

1) dopuszczalne graniczne wartości wymywania;

2) parametry dodatkowe.

2. Dopuszczalne graniczne wartości wymywania wyznacza się przy stosunku cieczy do fazy stałej 10 (test podstawowy) lub 2 (test pomocniczy) l/kg całkowitej zawartości składników, przy czym test pomocniczy wykonuje się w przypadku braku możliwości przeprowadzenia testu podstawowego.

Dopuszczalne graniczne wartości wymywania:

.Zakres badańDopuszczalne graniczne wartości wymywania*
ciecz/faza stała = 10 l/kg[mg/kg suchej masy] test podstawowyciecz/faza stała =2 l/kg[mg/kg suchej masy] test pomocniczy
1Arsen (As)0,50,1
2Bar (Ba)207
3Kadm (Cd)0,040,03
4Chrom całkowity (Cr)0,50,2
5Miedź (Cu)20,9
6Rtęć (Hg)0,010,003
7Molibden (Mo)0,50,3
8Nikiel (Ni)0,40,2
9Ołów (Pb)0,50,2
10Antymon (Sb)0,060,02
11Selen (Se)0,10,06
12Cynk (Zn)42
13Chlorki (Cl)800550
14Fluorki (F)104
15Siarczany (SO42-)**1000560
16Wskaźnik fenolowy10,5
17Rozpuszczony węgiel organiczny (DOC)***500240
18Stałe związki rozpuszczone (TDS)****40002500
* Dopuszczalne graniczne wartości wymywania w przypadku odpadów składowanych na składowiskach wyposażonych w systemy gromadzenia odcieków kierowanych następnie do oczyszczalni ścieków, z wyjątkiem składników DOC i TDS, uznaje się za spełnione w przypadku wartości wyższych niż określone w tabeli.** Jeżeli odpad nie spełnia wartości podanych dla siarczanów, można mimo to uznać go za spełniający kryteria przyjęcia, jeżeli odciek nie przekracza żadnej z następujących wartości: 1500 mg/l dla próby perkolacji przy L/S = 0,1 l/kg i 6000 mg/kg przy L/S = 10 l/kg. Będzie konieczne zastosowanie próby perkolacji dla określenia wartości dopuszczalnej przy L/S = 0,1 l/kg w stanie równowagi początkowej, natomiast wartość dopuszczalna przy L/S = 10 l/kg może być określona w porcjowej próbie odcieku lub w próbie perkolacji w warunkach zbliżonych do równowagi miejscowej.
*** Jeżeli odpad nie spełnia wartości podanych dla DOC przy jego własnej wartości pH, może być badany alternatywnie przy L/S = 10 l/kg oraz pH między 7,5 a 8,0. Odpad może zostać uznany za spełniający kryteria przyjęcia dla DOC, jeżeli wynik tego badania nie przekracza 500 mg/kg.
**** Wartości dla stałych związków rozpuszczonych (TDS) mogą być stosowane zamiennie dla wartości siarczanów i chlorków.

Odpady budowlane i rozbiórkowe

Z cyklu: Definicje ustawy o odpadach

Odpady budowlane i rozbiórkowe – rozumie się przez to odpady powstałe podczas robót budowlanych. Przy czym zgodnie z definicją legalną ustawy Prawo budowlane: przez roboty budowlane – należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Co do zasady roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31 ustawy Prawo budowlane.

Odpady budowlane i rozbiórkowe od dnia 1 stycznia 2025 roku powinny być zbierane oraz odbierane selektywnie, z podziałem co najmniej na: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne, w tym beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie. Obowiązku, ten nie będzie dotyczył gospodarstw domowych, punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych ani odpadów budowlanych i rozbiórkowych, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5. ustawy o odpadach. Odpady budowlane i rozbiórkowe, które nie zostały zebrane i odebrane w sposób selektywny, podlegają sortowaniu co najmniej na: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne, w tym beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie.

Za nieprowadzenie selektywnego zbierania, odbierania i sortowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych będzie grozić administracyjna kara pieniężna w wysokości nie mniej niż 1000 zł i nie może wyższej niż 1000000 zł.

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów określa katalog odpadów z podziałem na grupy, podgrupy i rodzaje ze wskazaniem odpadów niebezpiecznych. Odpady, w zależności od źródła ich powstawania, dzieli się na 20 grup, przy czym grupie 17 przypisano: odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych). Są to:

KodGrupa / podgrupa / rodzaj
17Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
17 01Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)
17 01 01Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02Gruz ceglany
17 01 03Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 06*Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne
17 01 07Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 01 80Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
17 01 81Odpady z remontów i przebudowy dróg
17 01 82Inne niewymienione odpady
17 02Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
17 02 01Drewno
17 02 02Szkło
17 02 03Tworzywa sztuczne
17 02 04*Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe)
17 03Mieszanki bitumiczne, smoła i produkty smołowe
17 03 01*Mieszanki bitumiczne zawierające smołę
17 03 02Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01
17 03 03*Smoła i produkty smołowe
17 03 80Odpadowa papa
17 04Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali
17 04 01Miedź, brąz, mosiądz
17 04 02Aluminium
17 04 03Ołów
17 04 04Cynk
17 04 05Żelazo i stal
17 04 06Cyna
17 04 07Mieszaniny metali
17 04 09*Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
17 04 10*Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne
17 04 11Kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 05Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)
17 05 03*Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)
17 05 04Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
17 05 05*Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi
17 05 06Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05
17 05 07*Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne
17 05 08Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
17 06Materiały izolacyjne oraz materiały budowlane zawierające azbest
17 06 01*Materiały izolacyjne zawierające azbest
17 06 03*Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne
17 06 04Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 06 05*Materiały budowlane zawierające azbest
17 08Materiały budowlane zawierające gips
17 08 01*Materiały budowlane zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
17 08 02Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
17 09Inne odpady z budowy, remontów i demontażu
17 09 01*Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć
17 09 02*Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)
17 09 03*Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne
17 09 04Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
Rodzaje odpadów z grupy 17