Dzień: 2021-08-03

Zakres stosowania przepisów ustawy o o odpadach w odniesieniu do produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego

Co do zasady, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach do produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, w tym produktów przetworzonych, objętych rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009, z wyjątkiem jednak tych, które:

są odpadami przewidzianymi do składowania na składowisku odpadów

albo

do przekształcania termicznego

lub

do wykorzystania w zakładzie produkującym biogaz lub w kompostowni, zgodnie z tym rozporządzeniem.

W tych wyjątkowych sytuacjach produkty te będą podlegały chociażby zasadom ewidencjonowania
w systemie BDO.