Sprawozdanie za II kwartał 2021r. (w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych).

2 sierpnia 2021r. mija termin na złożenie kwartalnego sprawozdania za drugi kwartał, przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Sprawozdanie składa się wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Sprawozdanie zawiera m.in.:

-informacje o ilości odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych (bytowych lub przemysłowych);

-informacje o ilości przekazanych do stacji zlewnej odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych:

– wraz ze wskazaniem nazwy i adresu stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe;

-wyjaśnienia dotyczące różnicy między ilością nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy a ilością tych nieczystości przekazanych do stacji zlewnych, jeżeli występuje taka różnica;

-liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe.

Podstawa prawna: Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 9o).