NIEWYCZERPUJĄCY WYKAZ KATEGORII ODPADÓW NIEPALNYCH


Wykaz taki określony jest w załączniku nr 2a ustawy o odpadach. Obejmuje 15 pozycji.
1) odpady obojętne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 118 ustawy o odpadach;
2) odpady spełniające kryteria dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów obojętnych, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 118 ustawy o odpadach;
3) odpady budowlano-rozbiórkowe, z wyłączeniem odpadów drewna i odpadów tworzyw sztucznych;
4) szkło;
5) odpady zeszklone i z procesów zeszkliwiania;
6) minerały (np. piasek i kamienie, kruszywo);
7) gleba i ziemia, w tym urobek z pogłębiania;
8) odpady metali;
9) odpady fosfogipsów;
10) odpady gipsów;
11) żużle, popioły paleniskowe, pyły z kotłów, popioły lotne, w tym piaski ze złóż fluidalnych, mieszanki popiołowo-żużlowe;
12) rdzenie i formy odlewnicze;
13) odpady materiałów ceramicznych;
14) odpady powstałe z materiałów ogniotrwałych;
15) odpady spoiw mineralnych, w tym cementu, wapna i tynku.

Link: ustawa o odpadach