Do dnia 30 kwietnia 2021 roku wójt, burmistrz lub prezydent miasta powinien dokonać analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2020 rok.

Analiza ta powinna zostać upubliczniona na stronie BIP danej gminy.
Analiza powinna obejmować informacje wskazane w art. 9tb ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Źródło: ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach